Comment on page

Javascript

Một cách tiếp cận hợp lý đối với JavaScript - @Airbnb
 • 1.1 Kiểu nguyên thủy: Khi bạn truy cập một giá trị kiểu nguyên thủy, bạn làm việc trực tiếp trên giá trị của nó.
  • string
  • number
  • boolean
  • null
  • undefined
  • symbol
  const foo = 1;
  let bar = foo;
  bar = 9;
  console.log(foo, bar); // => 1, 9
  • Sự thiếu hỗ trợ cho các Symbol không thể được lấp đầy bởi các bộ trợ năng một cách toàn diện, do đó, chúng không nên được sử dụng khi hướng đến các trình duyệt/môi trường không có hỗ trợ sẵn.
 • 1.2 Kiểu phức tạp: Khi bạn truy cập một giá trị kiểu phức tạp, bạn làm việc trên tham chiếu giá trị của nó.
  • object
  • array
  • function
  const foo = [1, 2];
  const bar = foo;
  bar[0] = 9;
  console.log(foo[0], bar[0]); // => 9, 9
 • 2.1 Sử dụng const đối với tất cả các tham chiếu; tránh sử dụng var. eslint: prefer-const, no-const-assign
  Tại sao? Điều này đảm bảo rằng bạn không thể gán lại các tham chiếu, việc có thể gây ra các lỗi và gây khó khăn cho sự đọc hiểu mã nguồn.
  // không tốt
  var a = 1;
  var b = 2;
  // tốt
  const a = 1;
  const b = 2;
 • 2.2 Nếu bạn bắt buộc phải gán lại các tham chiếu, sử dụng let, thay vì var. eslint: no-var
  Tại sao? let thuộc phạm vi khối mà nó được khởi tạo, thay vì thuộc phạm vi hàm như var.
  // không tốt
  var count = 1;
  if (true) {
  count += 1;
  }
  // tốt, sử dụng let.
  let count = 1;
  if (true) {
  count += 1;
  }
 • 2.3 Lưu ý rằng cả letconst đều thuộc phạm vi khối.
  // const và let chỉ tồn tại trong phạm vi khối tạo ra chúng.
  {
  let a = 1;
  const b = 1;
  }
  console.log(a); // ReferenceError
  console.log(b); // ReferenceError
 • 3.1 Sử dụng cú pháp nguyên văn {} để khởi tạo đối tượng. eslint: no-new-object
  // không tốt
  const item = new Object();
  // tốt
  const item = {};
 • 3.2 Sử dụng các tên được tính của thuộc tính [key()] khi tạo các đối tượng có các tên của thuộc tính là động.
  Tại sao? Chúng cho phép bạn định nghĩa tất cả các thuộc tính của một đối tượng cùng một chỗ.
  function getKey(k) {
  return `tên của thuộc tính là ${k}`;
  }
  // không tốt
  const obj = {
  id: 5,
  name: 'San Francisco',
  };
  obj[getKey('enabled')] = true;
  // tốt
  const obj = {
  id: 5,
  name: 'San Francisco',
  [getKey('enabled')]: true,
  };
 • 3.3 Sử dụng cú pháp định nghĩa phương thức rút gọn để định nghĩa các phương thức của đối tượng. eslint: object-shorthand
  // không tốt
  const atom = {
  value: 1,
  addValue: function (value) {
  return atom.value + value;
  },
  };
  // tốt
  const atom = {
  value: 1,
  addValue(value) {
  return atom.value + value;
  },
  };
 • 3.4 Sử dụng cú pháp định nghĩa thuộc tính rút gọn để định nghĩa các thuộc tính của đối tượng. eslint: object-shorthand
  Tại sao? Nó ngắn gọn và súc tích.
  const lukeSkywalker = 'Luke Skywalker';
  // không tốt
  const obj = {
  lukeSkywalker: lukeSkywalker,
  };
  // tốt
  const obj = {
  lukeSkywalker,
  };
 • 3.5 Gom tất cả các thuộc tính rút gọn ở trên cùng khi khai báo đối tượng.
  Tại sao? Điều này giúp bạn dễ dàng biết được thuộc tính nào sử dụng cú pháp rút gọn.
  const anakinSkywalker = 'Anakin Skywalker';
  const lukeSkywalker = 'Luke Skywalker';
  // không tốt
  const obj = {
  episodeOne: 1,
  twoJediWalkIntoACantina: 2,
  lukeSkywalker,
  episodeThree: 3,
  mayTheFourth: 4,
  anakinSkywalker,
  };
  // tốt
  const obj = {
  lukeSkywalker,
  anakinSkywalker,
  episodeOne: 1,
  twoJediWalkIntoACantina: 2,
  episodeThree: 3,
  mayTheFourth: 4,
  };
 • 3.6 Chỉ sử dụng dấu lược ' ' cho các thuộc tính có định danh không hợp lệ. eslint: quote-props
  Tại sao? Nhìn chung, chúng ta sẽ thấy nó dễ đọc hơn nhiều. Nó cải thiện nhấn mạnh cú pháp, và nó cũng giúp việc tối ưu hóa bằng các trình thực thi JS hiệu quả hơn.
  // không tốt
  const bad = {
  'foo': 3,
  'bar': 4,
  'một-cái-tên': 5,
  };
  // tốt
  const good = {
  foo: 3,
  bar: 4,
  'một-cái-tên': 5,
  };
 • 3.7 Không gọi các phương thức Object.prototype một cách trực tiếp, ví dụ như hasOwnProperty, propertyIsEnumerable, và isPrototypeOf. eslint: no-prototype-builtins
  Tại sao? Những phương thức này có thể bị thay thế bởi các thuộc tính của một đối tượng - như { hasOwnProperty: false } - hoặc, đối tượng có thể là một đối tượng rỗng (Object.create(null)).
  // không tốt
  console.log(object.hasOwnProperty(key));
  // tốt
  console.log(Object.prototype.hasOwnProperty.call(object, key));
  // tốt nhất
  const has = Object.prototype.hasOwnProperty; // lưu tạm phương thức một lần, dùng cho cả mô-đun.
  /* hoặc */
  import has from 'has'; // https://www.npmjs.com/package/has
  // ...
  console.log(has.call(object, key));
 • 3.8 Ưu tiên sử dụng toán tử liệt kê ... so với Object.assign để tạo bản sao nhanh của một đối tượng. Sử dụng toán tử còn-lại ... để tạo một đối tượng mới với một số thuộc tính đã bị loại bỏ
  // rất không tốt
  const original = { a: 1, b: 2 };
  const copy = Object.assign(original, { c: 3 }); // cái này làm biến đổi `original` ಠ_ಠ
  delete copy.a; // cái này cũng vậy
  // không tốt
  const original = { a: 1, b: 2 };
  const copy = Object.assign({}, original, { c: 3 }); // copy => { a: 1, b: 2, c: 3 }
  // tốt
  const original = { a: 1, b: 2 };
  const copy = { ...original, c: 3 }; // copy => { a: 1, b: 2, c: 3 }
  const { a, ...noA } = copy; // noA => { b: 2, c: 3 }
 • 4.1 Sử dụng cú pháp nguyên văn [] để khởi tạo mảng. eslint: no-array-constructor
  // không tốt
  const items = new Array();
  // tốt
  const items = [];
 • 4.2 Sử dụng Array#push, thay vì phép gán, để thêm các mục cho một mảng.
  const someStack = [];
  // không tốt
  someStack[someStack.length] = 'abracadabra';
  // tốt
  someStack.push('abracadabra');
 • 4.3 Sử dụng toán tử liệt kê ... để sao nhanh một mảng.
  // không tốt
  const len = items.length;
  const itemsCopy = [];
  let i;
  for (i = 0; i < len; i += 1) {
  itemsCopy[i] = items[i];
  }
  // tốt
  const itemsCopy = [...items];
 • 4.4 Để chuyển đổi một đối tượng khả duyệt thành một mảng, sử dụng toán tử liệt kê ... thay vì Array.from.
  const foo = document.querySelectorAll('.foo');
  // tốt
  const nodes = Array.from(foo);
  // tốt nhất
  const nodes = [...foo];
 • 4.5 Sử dụng Array.from để chuyển đổi một đối tượng giống-mảng thành một mảng.
  const arrLike = { 0: 'foo', 1: 'bar', 2: 'baz', length: 3 };
  // không tốt
  const arr = Array.prototype.slice.call(arrLike);
  // tốt
  const arr = Array.from(arrLike);
 • 4.6 Sử dụng Array.from, thay vì toán tử liệt kê ..., để ánh xạ một đối tượng khả duyệt, vì nó không tạo ra một mảng trung gian.
  // không tốt
  const baz = [...foo].map(bar);
  // tốt
  const baz = Array.from(foo, bar);
 • 4.7 Sử dụng các lệnh return cho các hàm gọi lại dùng cho các phương thức của mảng. Được phép bỏ qua return nếu phần thân hàm chỉ gồm một câu lệnh trả về một biểu thức không có hiệu ứng phụ, theo quy tắc 8.2. eslint: array-callback-return
  // tốt
  [1, 2, 3].map((x) => {
  const y = x + 1;
  return x * y;
  });
  // tốt
  [1, 2, 3].map(x => x + 1);
  // không tốt - không có giá trị trả về đồng nghĩa với `acc` sẽ trở thành undefined sau lượt duyệt đầu tiên
  [[0, 1], [2, 3], [4, 5]].reduce((acc, item, index) => {
  const flatten = acc.concat(item);
  });
  // tốt
  [[0, 1], [2, 3], [4, 5]].reduce((acc, item, index) => {
  const flatten = acc.concat(item);
  return flatten;
  });
  // không tốt
  inbox.filter((msg) => {
  const { subject, author } = msg;
  if (subject === 'Con chim nhại') {
  return author === 'Harper Lee';
  } else {
  return false;
  }
  });
  // tốt
  inbox.filter((msg) => {
  const { subject, author } = msg;
  if (subject === 'Con chim nhại') {
  return author === 'Harper Lee';
  }
  return false;
  });
 • 4.8 Sử dụng dấu ngắt dòng trước và sau các dấu đóng và mở ngoặc vuông nếu một mảng nằm trên nhiều dòng.
  // không tốt
  const arr = [
  [0, 1], [2, 3], [4, 5],
  ];
  const objectInArray = [{
  id: 1,
  }, {
  id: 2,
  }];
  const numberInArray = [
  1, 2,
  ];
  // tốt
  const arr = [[0, 1], [2, 3], [4, 5]];
  const objectInArray = [
  {
  id: 1,
  },
  {
  id: 2,
  },
  ];
  const numberInArray = [
  1,
  2,
  ];
 • 5.1 Sử dụng trích xuất đối tượng khi truy cập và sử dụng nhiều thuộc tính của một đối tượng. eslint: prefer-destructuring
  Tại sao? Trích xuất giúp việc tạo các tham chiếu đến các thuộc tính trở nên dễ dàng hơn.
  // không tốt
  function getFullName(user) {
  const firstName = user.firstName;
  const lastName = user.lastName;
  return `${firstName} ${lastName}`;
  }
  // tốt
  function getFullName(user) {
  const { firstName, lastName } = user;
  return `${firstName} ${lastName}`;
  }
  // best
  function getFullName({ firstName, lastName }) {
  return `${firstName} ${lastName}`;
  }
 • 5.2 Hãy sử dụng trích xuất mảng. eslint: prefer-destructuring
  const arr = [1, 2, 3, 4];
  // không tốt
  const first = arr[0];
  const second = arr[1];
  // tốt
  const [first, second] = arr;
 • 5.3 Sử dụng trích xuất đối tượng khi có nhiều giá trị trả về, thay vì trích xuất mảng.
  Tại sao? Bạn có thể thêm các thuộc tính mới qua thời gian hay thay đổi thứ tự các thứ mà không lo làm hỏng các phép gọi trước đó.
  // không tốt
  function processInput(input) {
  // khi một phép màu xảy ra
  return [left, right, top, bottom];
  }
  // người gọi cần nghĩ về thứ tự của giá trị trả về
  const [left, __, top] = processInput(input);
  // tốt
  function processInput(input) {
  // khi một phép màu xảy ra
  return { left, right, top, bottom };
  }
  // người gọi chỉ cần chọn giá trị mà họ muốn
  const { left, top } = processInput(input);
 • 6.1 Sử dụng dấu lược cho các chuỗi. eslint: quotes
  // không tốt
  const name = "Capt. Janeway";
  // không tốt - các nguyên văn mẫu nên chứa sự biến đổi chuỗi hoặc ngắt dòng
  const name = `Capt. Janeway`;
  // tốt
  const name = 'Capt. Janeway';
 • 6.2 Các chuỗi, dù khiến cho độ dài của dòng lớn hơn 100 ký tự, không nên được viết thành nhiều dòng sử dụng ghép chuỗi.
  Tại sao? Các chuỗi bị chia nhỏ rất khó để làm việc cùng và khiến việc tìm kiếm trong mã nguồn trở nên khó hơn.
  // không tốt
  const errorMessage = 'Đây là một lỗi rất dài mà được ném ra bởi \
  Người Dơi. Khi bạn ngừng nghĩ về việc tại sao Người Dơi chẳng có liên \
  quan gì với thứ này, bạn sẽ vẫn chẳng đi đến đâu với \
  đâu.';
  // không tốt
  const errorMessage = 'Đây là một lỗi rất dài mà được ném ra bởi' +
  'Người Dơi. Khi bạn ngừng nghĩ về việc tại sao Người Dơi chẳng có liên' +
  'quan gì với thứ này, bạn sẽ vẫn chẳng đi đến đâu với' +
  'đâu.';
  // tốt
  const errorMessage = 'Đây là một lỗi rất dài mà được ném ra bởi Người Dơi. Khi bạn ngừng nghĩ về việc tại sao Người Dơi chẳng có liên quan gì với thứ này, bạn sẽ vẫn chẳng đi đến đâu với đâu.';
 • 6.3 Khi xây dựng các chuỗi theo một chu trình, sử dụng mẫu chuỗi thay vì ghép chuỗi. eslint: prefer-template template-curly-spacing
  Tại sao? Các mẫu chuỗi cho bạn một cú pháp súc tích, dễ đọc với các ngắt dòng và các tính năng ghép chuỗi phù hợp.
  // không tốt
  function sayHi(name) {
  return 'Bạn có khỏe không, ' + name + '?';
  }
  // không tốt
  function sayHi(name) {
  return ['Bạn có khỏe không, ', name, '?'].join();
  }
  // tốt
  function sayHi(name) {
  return `Bạn có khỏe không, ${name}?`;
  }
 • 6.4 Không bao giờ sử dụng eval() cho một chuỗi, điều đó mở ra rất nhiều các lỗ hổng và rủi ro. eslint: no-eval
 • 6.5 Không sử dụng các ký tự thoát trong một chuỗi khi không cần thiết. eslint: no-useless-escape
  Tại sao? Các dấu chéo ngược làm giảm tính khả đọc, vì thế chúng chỉ nên xuất hiện khi cần.
  // không tốt
  const foo = '\'cái này\' \đư\ợc \"cho trong ngoặc\"';
  // tốt
  const foo = '\'cái này\' được "cho trong ngoặc"';
  const foo = `tên của tôi là '${name}'`;

Các Hàm

 • 7.1 Sử dụng biểu thức hàm hữu danh thay vì khai báo hàm. eslint: func-style
  Tại sao? Các khai báo hàm đều được kéo lên, đồng nghĩa với việc một hàm rất dễ có khả năng được sử dụng trước cả khi nó được định nghĩa trong tệp. Điều này làm giảm tính khả đọc và khả năng bảo trì. Nếu bạn thấy một hàm đủ lớn hoặc phức tạp đến mức ảnh hưởng đến việc đọc hiểu phần còn lại của tệp thì, có lẽ, nó nên được tách ra thành một mô-đun riêng! Đừng quên đặt tên cho biểu thức một cách rõ ràng, cho dù tên hàm có thể được suy ra từ tên biến chứa hàm đó (thường gặp ở các trình duyệt mới nhất hoặc các trình biên dịch như Babel). Điều này loại bỏ các nhận định liên quan đến ngăn xếp của một lỗi. (Cuộc thảo luận)
  // không tốt
  function foo() {
  // ...
  }
  // không tốt
  const foo = function () {
  // ...
  };
  // tốt
  // tên riêng của hàm, phân biệt với tên tham chiếu được gọi khi cần sử dụng
  const short = function longUniqueMoreDescriptiveLexicalFoo() {
  // ...
  };
 • 7.2 Đặt các biểu thức hàm gọi tức thời trong ngoặc. eslint: wrap-iife
  Tại sao? Một biểu thức hàm gọi tức thời mà một đơn vị riêng - đặt nó và dấu ngoặc dùng để gọi nó () trong ngoặc để biểu đạt nó một cách rõ ràng. Cũng cần biết là, trong cái thế giới mà mô-đun ngập tràn mọi nơi như bây giờ, bạn cũng chả mấy khi cần dùng đến biểu thức hàm gọi tức thời.
  // biểu thức hàm gọi tức thời
  (function () {
  console.log('Xin chào đến với thế giới. Hãy đi theo tôi.');
  }());
 • 7.3 Không bao giờ khai báo một hàm bên trong một khối không phải hàm (if, while, v.v.). Thay vào đó, hãy gán hàm cho một biến. Các trình duyệt đều sẽ cho phép bạn làm điều đó, nhưng tiếc là, cách mà chúng diễn dịch là khác nhau. eslint: no-loop-func
 • 7.4 Ghi chú: ECMA-262 định nghĩa một khối là tập hợp một hoặc một vài câu lệnh. Một khai báo hàm không phải là một câu lệnh.
  // không tốt
  if (currentUser) {
  function test() {
  console.log('Đừng!');
  }
  }
  // tốt
  let test;
  if (currentUser) {
  test = () => {
  console.log('Tốt đó.');
  };
  }
 • 7.5 Không bao giờ đặt tên một tham số là arguments. Tham số này sẽ được ưu tiên hơn đối tượng arguments được cung cấp cho mỗi phạm vi hàm.
  // không tốt
  function foo(name, options, arguments) {
  // ...
  }
  // tốt
  function foo(name, options, args) {
  // ...
  }
 • 7.6 Không bao giờ sử dụng arguments, thay vào đó, hãy sử dụng cú pháp còn-lại .... eslint: prefer-rest-params
  Tại sao? ... định rõ các đối số mà bạn muốn lấy. Thêm nữa, kết quả của còn-lại là một mảng đúng nghĩa, thay vì chỉ là giống-mảng như arguments.
  // không tốt
  function concatenateAll() {
  const args = Array.prototype.slice.call(arguments);
  return args.join('');
  }
  // tốt
  function concatenateAll(...args) {
  return args.join('');
  }
 • 7.7 Sử dụng tham số mặc định thay vì làm biến đổi các đối số truyền vào hàm.
  // rất tệ
  function handleThings(opts) {
  // Không! Chúng ta không nên biến đổi các đối số.
  // Cái tệ thứ hai: Nếu opts là kiểu sai, nó sẽ bị đổi thành một đối tượng.
  // Đó có thể là điều bạn muốn, nhưng nó thi thoảng gây ra lỗi.
  opts = opts || {};
  // ...
  }
  // vẫn tệ
  function handleThings(opts) {
  if (opts === void 0) {
  opts = {};
  }
  // ...
  }
  // tốt
  function handleThings(opts = {}) {
  // ...
  }
 • 7.8 Tránh gây ra hiệu ứng phụ với tham số mặc định.
  Tại sao? Chúng khá là rối để có thể hình dung.
  var b = 1;
  // không tốt
  function count(a = b++) {
  console.log(a);
  }
  count(); // 1
  count(); // 2
  count(3); // 3
  count(); // 3
 • 7.9 Luôn để các tham số mặc định ở sau cùng.
  // không tốt
  function handleThings(opts = {}, name) {
  // ...
  }
  // tốt
  function handleThings(name, opts = {}) {
  // ...
  }
 • 7.10 Không bao giờ sử dụng hàm tạo Function để tạo hàm. eslint: no-new-func
  Tại sao? Tạo một hàm theo cách này cũng thực thi chuỗi giống như eval() vậy, thứ mà mở ra các lỗ hổng.
  // không tốt
  var add = new Function('a', 'b', 'return a + b');
  // vẫn là không tốt
  var subtract = Function('a', 'b', 'return a - b');
 • 7.11 Sử dụng các dấu cách giữa các bộ phận hàm. eslint: space-before-function-paren space-before-blocks
  Tại sao? Sự đồng nhất vẫn cứ là tốt, và bạn không cần phải thêm hoặc bớt dấu cách khi không đặt tên hàm.
  // không tốt
  const f = function(){};
  const g = function (){};
  const h = function() {};
  // tốt
  const x = function () {};
  const y = function a() {};
 • 7.12 Không bao giờ làm biến đổi các tham số. eslint: no-param-reassign
  Tại sao? Việc can thiệp vào các đối tượng được truyền vào dưới dạng tham số có thể gây hiệu ứng phụ không mong muốn đối với biến tại tiến trình gọi.
  // không tốt
  function f1(obj) {
  obj.key = 1;
  }
  // tốt
  function f2(obj) {
  const key = Object.prototype.hasOwnProperty.call(obj, 'key') ? obj.key : 1;
  }
 • 7.13 Không bao giờ gán lại các tham số. eslint: no-param-reassign
  Tại sao? Việc gán lại các tham số có thể dẫn tới hành vi không mong muốn, đặc biệt là khi truy cập đối tượng arguments. Nó cũng có thể gây ra một số vấn đề về tối ưu hóa, nhất là trong V8.
  // không tốt
  function f1(a) {
  a = 1;
  // ...
  }
  function f2(a) {
  if (!a) { a = 1; }
  // ...
  }
  // tốt
  function f3(a) {
  const b = a || 1;
  // ...
  }
  function f4(a = 1) {
  // ...
  }
 • 7.14 Ưu tiên sử dụng toán tử liệt kê ... để gọi các hàm bất định. eslint: prefer-spread
  Tại sao? Nó nhìn sáng sủa hơn, bạn không cần phải đặt ngữ cảnh, và bạn cũng đâu thể dễ dàng kết hợp new với apply.
  // không tốt
  const x = [1, 2, 3, 4, 5];
  console.log.apply(console, x);
  // tốt
  const x = [1, 2, 3, 4, 5];
  console.log(...x);
  // không tốt
  new (Function.prototype.bind.apply(Date, [null, 2016, 8, 5]));
  // tốt
  new Date(...[2016, 8, 5]);
 • 7.15 Các hàm với các bộ phận hàm, hoặc các phép gọi, nằm trên nhiều dòng nên được căn đầu dòng như tất cả các danh sách nhiều dòng khác trong hướng dẫn này: với mỗi mục nằm trên một dòng riêng biệt, cùng với một dấu phẩy ngay sau mục cuối cùng. eslint: function-paren-newline
  // không tốt
  function foo(bar,
  baz,
  quux) {
  // ...
  }
  // tốt
  function foo(
  bar,
  baz,
  quux,
  ) {
  // ...
  }
  // không tốt
  console.log(foo,
  bar,
  baz);
  // tốt
  console.log(
  foo,
  bar,
  baz,
  );
 • 8.1 Khi bạn phải sử dụng một hàm vô danh (như khi cần truyền một hàm gọi lại trên cùng dòng), sử dụng ký pháp hàm mũi tên. eslint: prefer-arrow-callback, arrow-spacing
  Tại sao? Nó tạo ra một hàm thực thi trên ngữ cảnh của this, thường là thứ bạn cần, và nó rất súc tích.
  Khi nào thì không? Khi bạn có một hàm tương đối rắc rối, bạn cần phải chuyển lô-gíc của hàm đó sang biểu thức hàm hữu danh.
  // không tốt
  [1, 2, 3].map(function (x) {
  const y = x + 1;
  return x * y;
  });
  // tốt
  [1, 2, 3].map((x) => {
  const y = x + 1;
  return x * y;
  });
 • 8.2 Nếu như phần thân hàm chỉ gồm một câu lệnh trả về một biểu thức mà không có hiệu ứng phụ, bỏ qua dấu ngoặc nhọn và sử dụng trả về ngầm định. Nếu không, giữ nguyên dấu ngoặc và sử dụng lệnh return. eslint: arrow-parens, arrow-body-style
  Tại sao? Cú pháp tiện lợi. Nó dễ đọc khi nhiều hàm nối chuỗi nhau.
  // không tốt
  [1, 2, 3].map(number => {
  const nextNumber = number + 1;
  `Một chuỗi có chứa số ${nextNumber}.`;
  });
  // tốt
  [1, 2, 3].map(number => `Một chuỗi có chứa số ${number + 1}.`);
  // tốt
  [1, 2, 3].map((number) => {
  const nextNumber = number + 1;
  return `Một chuỗi có chứa số ${nextNumber}.`;
  });
  // tốt
  [1, 2, 3].map((number, index) => ({
  [index]: number,
  }));
  // Không dùng trả về ngầm định khi có hiệu ứng phụ
  function foo(callback) {
  const val = callback();
  if (val === true) {
  // Thực hiện gì đó nếu hàm gọi lại trả về true
  }
  }
  let bool = false;
  // không tốt
  foo(() => bool = true);
  // tốt
  foo(() => {
  bool = true;
  });
 • 8.3 Trong trường hợp biểu thức nằm trên nhiều dòng, nhóm nó trong ngoặc để dễ đọc hơn.
  Tại sao? Nó cho thấy một cách rõ ràng điểm bắt đầu và kết thúc hàm.
  // không tốt
  ['get', 'post', 'put'].map(httpMethod => Object.prototype.hasOwnProperty.call(
  httpMagicObjectWithAVeryLongName,
  httpMethod,