Install

cách mang tôi đến thế giới của các bạn ...

Tôi (Npm) được tích hợp sẵn có trong NodeJS, để kiểm tra xem trên hệ thống của bạn đã được cài tôi chưa chúng ta sử dụng lệnh :

$ npm -v

nếu một phiên bản hiện ra thì hệ thống của bạn đã có tôi rồi đó ^.^.

Nếu bạn tạo mới 1 project và muốn sử dụng tôi, tốt hơn hết bạn nên bắt đầu với câu lệnh:

$ npm init

Câu lệnh trên đơn giản là sẽ tạo ra 1 file có tên là package.json– thành phần này được gọi là Local Package Database, lưu trữ thông tin (tên package, phiên bản, các dependencies) mà project của bạn sử dụng.

Sau khi chạy câu lệnh này, tôi sẽ hỏi bạn một vài câu hỏi về project của bạn.

 • Đầu tiên là về package name: Đây là tên dự án của bạn

 • Version: Đây là phiên bản dự án của bạn, mặc định sẽ là 1.0.0

 • Description: Mô tả về dự án của bạn.

 • Entry point: Entry point sẽ quy định root của Node, file này sẽ chứa các câu lệnh về server, mặc định sẽ là index.js. Chú ý là khi bạn chạy server, Node sẽ đọc dữ liệu từ file này để khởi tạo. Tên này có thể thay đổi được, nhưng hãy chắc rằng file đó tồn tại ở root của dự án.

 • Test command: Đây là dòng lệnh mà sẽ chạy khi bạn gọi npm test Mặc định để trống

 • Git repository: Như tên gọi, nó là git repository ứng với dự án của bạn. Mặc định để trống.

 • Keywords: Các từ khóa tương ứng với dự án của bạn. Mặc định để trống

 • Author: Tên tác giả của dự án. Mặc định để trống

 • License: Giấy phép. Mặc định là ISC.

Khi kết thúc sẽ hỏi 1 câu là Is this OK: bạn có chắc không, yes hoặc no.

Sau khi kết thúc, project của các bạn sẽ có thêm 1 file có tên là package.json. Khi bạn vào trong đó ban đầu sẽ file hiển thị những thông tin tương tự như dưới đây.

{
 "name": "iamagoodboy",
 "version": "1.0.",
 "repository": "index.js",
  "scripts": {
  "hello": "echo \" iam a good boy \" && exit 1",
 }
 "author": "iamtrungbui",
 "license": "ISC"
}

Các thông tin trong file này ban đầu chính là những thông tin bạn nhập trước đó trong phần npm init. Trong tương lai bạn có thể add rất nhiều thứ vào file này nữa.

Và bắt đầu từ đây, bạn có thể sử dụng Tôi để cài đặt và quản lí các package mà mình muốn include vào trong dự án của các bạn rồi.

Last updated