Comment on page

AMP - PHP

Ghi chép về truyền dữ liệu lên amplitude trong php.
Phải push data trực tiếp từ php lên amplitide thông qua API của AMP.

Một số ghi chú

RequestBody - Những dữ liệu cần phải push lên AMP

eventProperties = [
event_group: 'Campaign',
event_state: 'Action',
org_id: '{{org_id}}',
org_name: '{{org_name}}',
user_id: '{{user_id}}',
user_name: '{{user_name}}',
user_role: '{{user_role}}'
]

Package research được