AMP - PHP

Ghi chép về truyền dữ liệu lên amplitude trong php.

Phải push data trực tiếp từ php lên amplitide thông qua API của AMP.

link https://developers.amplitude.com/?http#http-api-v2-request-format

Một số ghi chú

RequestBody - Những dữ liệu cần phải push lên AMP

eventProperties = [
   event_group: 'Campaign', 
   event_state: 'Action',
   org_id: '{{org_id}}',
   org_name: '{{org_name}}',
   user_id: '{{user_id}}',
   user_name: '{{user_name}}',
   user_role: '{{user_role}}'
]

Package research được

Last updated