AMP - PHP
Ghi chép về truyền dữ liệu lên amplitude trong php.
Phải push data trực tiếp từ php lên amplitide thông qua API của AMP.

Một số ghi chú

RequestBody - Những dữ liệu cần phải push lên AMP

1
eventProperties = [
2
event_group: 'Campaign',
3
event_state: 'Action',
4
org_id: '{{org_id}}',
5
org_name: '{{org_name}}',
6
user_id: '{{user_id}}',
7
user_name: '{{user_name}}',
8
user_role: '{{user_role}}'
9
]
Copied!

Package research được

Last modified 1yr ago
Copy link