Analyze Our Bundle

Cài đặt webpack bundle analyze

webpack-bundle-analyzer quét qua toàn bộ bundle và build một map ảo thể hiện những gì bên trong nó. Sử dụng map ảo đó bạn có thể dễ dàng nhìn thấy các dependencies kích thước lớn hoặc không cần thiết.

1.Chay lệnh này để cài đặt:

$ npm install --save-dev webpack-bundle-analyzer

2. Cập nhật file config wepback.base.babel.js

webpack.config.js
const BundleAnalyzerPlugin = require('webpack-bundle-analyzer').BundleAnalyzerPlugin;

module.exports = {
  plugins: [
    new BundleAnalyzerPlugin()
  ]
}

3. Sau đó chạy build production, plugin sẽ tự động mở màn hình thống kê trên một tab trình duyệt.

Last updated