Package

tản mạn một chút về người bạn package hiền lành dễ mến ...

Phân loại package

Dựa theo chức năng mà ta chia package ra làm 2 loại, đó là

  • Simple dependencies ( tên thân mật thường là Dependecies )

  • Development dependencies.

Về sự khác nhau giữa 2 loại này ?

Dependencies

là những package bắt buộc phải có trong quá trình chạy sản phẩm, kiểu như một thư viện cung cấp các hàm mà code của bạn cần.

Khi cài đặt dependencies, Npm sẽ tự động cài đặt tất cả các dependencies cần thiết.

Ví dụ như nếu package A phụ thuộc vào package B, package B lại phụ thuộc vào package C thì Npm sẽ cài đặt đồng thời cả A,B,C.

Đó cũng chính là lí do vì sao khi bạn cài đặt 1 package và vào folder node_modules sẽ thấy cả đống các package khác mà bạn không hề cài đặt

Development dependencies

là những package bắt buộc khi phát triển cũng như phát hành sản phẩm. Kiểu như các trình biên dịch giúp biên dịch đoạn code của bạn về javascript, rồi các framework phục vụ cho việc kiểm thử,…

Khi cài đặt Development Dependencies, Npm sẽ chỉ cài đặt các dependencies mà cần thiết.

Ví dụ như nếu package A phụ thuộc vào package B, package B lại phụ thuộc dev vào package C thì Npm sẽ chỉ cài đặt A và B.

Cài đặt các package như thế nào ?

Cài đặt Simple dependencies package:

$ npm install [tên package]

hoặc đơn giản hơn là

$ npm i [tên package]

Ví dụ:

$ npm i react

Khi cài xong, bạn vào file package.json sẽ thấy có thêm 1 trường như này:

"dependencies": {
   "react": "^17.0.0",
}

Ở đây, React là tên package, còn ^17.0.0version của package.

Cài đặt Development dependencies package:

Cú pháp như sau:

$ npm install [tên package] --save-dev

hoặc đơn giản hơn là:

$ npm i [tên package] --save-dev

Ví dụ:

$ npm i nodemon --save-dev

Sau khi cài xong, bạn vào file package.json sẽ thấy có thêm 1 trường như này:

"devDependencies": {
    "nodemon": "^2.0.6",
}

Cùng với việc thêm file package.json, khi bạn cài đặt package, project của bạn sẽ có thêm 1 folder có tên là node_modules, trong đó sẽ chứa tất cả các package đã được cài đặt.

Last updated