AMP - GTM

class name tracking action

Class GTM

1. Campaign

// start campaign
gtm_campaign_action_start: 'Bấm nút tạo ',
gtm_campaign_action_start_from_segment: 'gtm_campaign_action_start_from_segment',
// campaign type
gtm_campaign_action_created_send_message: 'Chọn campaign gửi thông báo',
gtm_campaign_action_created_send_coupon: 'Chọn campaign gửi thông báo kèm khuyến mãi',
gtm_campaign_action_created_send_happy_birthday: 'Chọn campaign chúc mừng sinh ',
gtm_campaign_action_created_send_thankyou: 'Chọn campaign cám ơn sau khi mua hàng',
gtm_campaign_action_created_level_up: 'Chọn campaign thăng hạng',
gtm_campaign_action_created_reminder: 'Chọn campaign gợi nhớ KH trở lại mua hàng',
// set channel & fill data name and next step
gtm_campaign_action_set_channel_success: 'Popup set kênh gửi -> bấm Tiếp theo',
gtm_campaign_action_set_channel_cancel: 'Popup set kênh gửi -> bấm Huỷ bỏ',
// fill data settup campaign and send or save draft
gtm_campaign_action_cancel: 'Thiết lập xong campaign -> bấm nút Huỷ bỏ',
gtm_campaign_action_send_now: 'Thiết lập xong campaign -> bấm nút Gửi tin nhắn ngay',
gtm_campaign_action_confirm_send_now: 'Popup xác nhận chiến dịch -> bấm nút Gửi tin nhắn ngay',
gtm_campaign_action_save_draft: 'Thiết lập xong campaign -> bấm nút Lưu nháp',
gtm_campaign_action_confirm_save_draft: 'Popup xác nhận chiến dịch -> bấm nút Lưu',

2. Segment

// create
gtm_segment_action_create: 'gtm_segment_action_create',
gtm_segment_action_confirm_create: 'gtm_segment_action_confirm_create',
gtm_segment_action_confirm_create_cancel: 'gtm_segment_action_confirm_create_cancel',
// destroy
gtm_segment_action_destroy: 'gtm_segment_action_destroy',
gtm_segment_action_confirm_destroy: 'gtm_segment_action_confirm_destroy',
gtm_segment_action_confirm_destroy_cancel: 'gtm_segment_action_confirm_destroy_cancel',
// edit
gtm_segment_action_edit: 'gtm_segment_action_edit',
gtm_segment_action_edit_submit: 'gtm_segment_action_edit_submit',
gtm_segment_action_edit_cancel: 'gtm_segment_action_edit_cancel',